Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2023|香港國際數學競賽初賽2023
Category : 一般
Date : 2023-03-01 (Wednesday)
Nature : External
Gold Award
4B 6 CHUI HUI HIN 徐煦軒
Silver Award
1B 17 LI TSUN HIN 李峻軒2A 17 Man Siu Ki 文韶祺2B 22 TSOI KAM TO 蔡錦濤2D 18 LUO LAM 羅琳5B 18 LO WAI YIN 羅慧賢5B 21 QIU ZHANG XIN 邱張焮5B 23 WAN KA WANG 温家泓
Bronze Award
1B 3 CHAN PAK MAN 陳柏汶1B 12 HUANG SIU PAN 黃小鑌1B 16 LI PUI YIN 李貝妍2B 2 CHAN KIN HO 陳建昊2B 10 LEUNG PAK KIU 梁栢翹3B 6 Cheng Yu Hin 鄭宇軒3D 2 CHAN CHING CI 陳証時
 基督教女青年會丘佐榮中學  The Y.W.C.A. Hioe Tjo Yoeng College
 Visitor: 3522054
 地址: 九龍何文田常和街6號
 Address: 6 Sheung Wo Street Ho Man Tin
 電話(Tel): 27117159
 傳真(Fax): 27142958
Powered by Friendly Portal System v10.32