Thailand International Mathematical Olympiad Final 2022-2023|泰國國際數學競賽總決賽2022-2023
Category : 一般
Date : 2023-04-01 (Saturday)
Nature : External
Gold Award
4B 6 CHUI HUI HIN 徐煦軒
Bronze Award
5B 8 CHEN YUNYANG 陳云揚5B 20 NG YAT FUNG 吳溢鋒5B 21 QIU ZHANG XIN 邱張焮
 基督教女青年會丘佐榮中學  The Y.W.C.A. Hioe Tjo Yoeng College
 Visitor: 3735677
 地址: 九龍何文田常和街6號
 Address: 6 Sheung Wo Street Ho Man Tin
 電話(Tel): 27117159
 傳真(Fax): 27142958
Powered by Friendly Portal System v10.39